تامین برق صنایع + اخبار 1403 - تامین انرژی پایدار آرارات