قرارداد دوجانبه برق💡2- به همراه توضیح کامل قوانین و مزایا💡