کاهش قیمت برق کارخانه به همراه مهم ترین نکات در سال 1403